Monday, January 21, 2013

Råstasjöns dilemman.

De senaste veckorna har diskussionen kring planerna att bebygga norra sidan av Råstasjön, intill Arenastaden i Solna, varit fartfylld. Förslaget som nu är ute på samråd innehåller ca 1800 bostäder som löper från Friends Arena, nedanför den befintliga bangården, längs Råstasjöns norra sida bort till Sjövägen där Lötsjön tar vid i Sundbyberg.Området kring Råstasjön är mycket uppskattat av många som bland annat använder det till promenader, rekreation och motion. Då Råstasjön ligger intill Lötsjön används området flitigt av både Solnabor som Sundbybergare. Då jag själv bodde i Råsunda var jag en flitig användare av promenadstråket kring sjön och vet vilka värden området har, bland annat för det unika fågellivet.

Det har ropats högt både från de som vill bebygga allt samt från de som inte vill bygga alls. Själv har jag en längre tid funderat kring det hela och början nu landa i vilken riktning jag anser planen ska gå. Det ska sägas att planen är långt ifrån klar och att det är viktigt att lyssna in alla förslag och synpunkter innan ett färdigt förslag antas. På tisdag den 22 januari hålls ett öppet samrådsmöte i huvudentrén på Friends Arena dit alla är välkomna att lyssna in vad som pågår samt säga sin åsikt om projektet. Samrådet startar kl 17 och håller på till kl 20.

Jag tror att det är förenligt att både bygga bostäder i området och att bevara de värden som finns vad gäller djurliv, rekreations- och motionsområde. Det är min och Folkpartiets mening att dessa viktiga värden måste säkras, både nu och i framtiden. Vi bor i en region som ständigt behöver utvecklas och växa samtidigt som kraven att bevara djur och naturliv växer ju mer som bebyggs. En känslig fråga i detta ärendet handlar om strandskyddets vara eller icke vara. Enligt planen ska delar av området som omfattas av strandskyddet bebyggas - min personliga åsikt är att strandskyddet inte alls ska röras, utan ska bevaras. Detta kan i sin tur leda till att vi behöver bygga högre hus än de som är planerade - en fråga som samrådet och vidare planarbete får utreda. Vi ska komma ihåg att en del av det planerade området redan är taget i anspråk till t.ex. järnväg - alltså redan idag befintlig industrimark vilken jag inte har något emot att bebygga.

Utifrån de regionala tillväxtens behov på nya bostäder är det inte rimligt att helt bortse ifrån bebyggelse i detta område. Heller är det inte hållbart att helt bebygga detta område. Jag tror det blir svårt att hitta en lösning där alla är nöjda, men jag tror det är fullt möjligt att hitta en lösning som vi alla kan leva med. Jag vill också efterlysa en med nyanserad och sansad debatt kring denna fråga där man tar hänsyn till varandras åsikter i frågan.

Det finns en rad frågor som behöver redas ut innan det går att landa i ett rimligt förslag. Därför tog Anders Ekegren initiativ till ett särskilt yttrande som Alliansen ställde sig bakom på stadsbyggnadsnämndens i december - ett yttrande som ställer en rad frågor som behöver belysas. Detta yttrande går att läsa på Anders blogg: Detaljplan för området norr om Råstasjön ute på samråd

Än en gång vill jag säga att frågan inte på något sätt är avgjord och att det är viktigt att lyssna in och väga samman alla åsikter som kommer fram under samrådstiden innan det hamnar på stadsbyggnadsnämndens bord igen och därefter skickas till kommunfullmäktige för slutgiltigt beslut.

Jag får säkert anledning att återkomma i frågan.

Till dess kan ni läsa mer om planerna på Solnas hemsida: Detaljplan för del av Arenastaden

Läs också Anders Ekegrens och Peter Edholms bloggar där de skrivit om deras syn på planerna kring Råstasjön.

1 comment:

bort bort said...

Så himla bra skrivet!

//
Utifrån de regionala tillväxtens behov på nya bostäder är det inte rimligt att helt bortse ifrån bebyggelse i detta område. Heller är det inte hållbart att helt bebygga detta område. Jag tror det blir svårt att hitta en lösning där alla är nöjda, men jag tror det är fullt möjligt att hitta en lösning som vi alla kan leva med. Jag vill också efterlysa en med nyanserad och sansad debatt kring denna fråga där man tar hänsyn till varandras åsikter i frågan.
//