Tuesday, January 22, 2013

Välbesökt samrådsmöte om planerna kring Råstasjön.

Ikväll höll stadsbyggnadsförvaltningen i Solna ett allmänt och öppet samrådsmöte om detaljplanearbetet som pågår för området norr om Råstasjön där bebyggelse av bostäder planeras. Mötet hölls i foajén i huvudentrén på Friends Arena och var mycket välbesökt - dock är det bara att beklaga att kommunikationen i inbjudan varit otydlig gällande upplägg på mötet, detta skapar enligt mig mycket onödigt förakt då missförstånd uppstår.

Det är sällan det finns ett sådant omfattande lokalt engagemang från invånarna som det finns i denna fråga - engagemanget i sig är mycket positivt och samrådstiden är till för att ta in synpunkter och förslag från allmänheten. Även om kritiken ofta är väldigt enkel i form av "bevara allt" eller "bebygg allt" brukar det alltid komma fram bra och konstruktiva synpunkter som vi politiker måste vara beredda att beakta.

Samrådstiden är det första steget i processen att anta en ny detaljplan för ett område. Man kan lämna synpunkter till stadsbyggnadsförvaltningen fram till den 28 februari - mer information finns här: Detaljplan för del av Arenastaden

Därefter sammanställs alla inkomna synpunkter och förslaget omarbetas med dessa i beaktande och därefter får stadsbyggnadsnämnden säga sitt innan kommunfullmäktige slutligen antar förslaget.

Vi i folkpartiet i Solna är positivt inställda till byggnation i detta området men inte till vilket pris som helst. Vi tror att byggnation är fullt förenligt med att ta hänsyn till de natur- och rekreationsvärden som finns i området. Jag och mina kollegor i folkpartiet har i olika inlägg redogjort för vår inställning men också poängterat att förslaget är långt ifrån klart då det finns många frågor att reda ut och ta ställning till innan vi anser att förslaget är godtagbart.

Till sist vill jag åter igen efterlysa en mer nyanserad och konstruktiv debatt där vi tar hänsyn till varandras åsikter utan att direkt nedvärdera varandra. Om förslagen och åsikterna blir mer konstruktiva tror jag att det är lättare för oss alla att komma överens om ett förslag som de flesta kan leva med. Jag hoppas många tar tillfället i akt att skicka in sin åsikt under den pågående samrådstiden!

Jag har tidigare skrivit om Råstasjöns dilemman på min blogg.

Läs också:

- Detaljplaneförslaget för området norr om Råstasjön behöver på flera punkter omarbetas (Anders Ekegren)
- Detaljplanen för området norr om Råstasjön ute på samråd (Anders Ekegren)
- Lärorikt möte med nätverket ”Rädda Råstasjön” ( Peter Edholm)
- Samråd om bostadsbyggandet vid Råstasjön (Peter Edholm)
- Råstasjön i mitt hjärta (Anne Utter)
- Är Solna färdigbyggt? (Martin Andreasson)

Monday, January 21, 2013

Råstasjöns dilemman.

De senaste veckorna har diskussionen kring planerna att bebygga norra sidan av Råstasjön, intill Arenastaden i Solna, varit fartfylld. Förslaget som nu är ute på samråd innehåller ca 1800 bostäder som löper från Friends Arena, nedanför den befintliga bangården, längs Råstasjöns norra sida bort till Sjövägen där Lötsjön tar vid i Sundbyberg.Området kring Råstasjön är mycket uppskattat av många som bland annat använder det till promenader, rekreation och motion. Då Råstasjön ligger intill Lötsjön används området flitigt av både Solnabor som Sundbybergare. Då jag själv bodde i Råsunda var jag en flitig användare av promenadstråket kring sjön och vet vilka värden området har, bland annat för det unika fågellivet.

Det har ropats högt både från de som vill bebygga allt samt från de som inte vill bygga alls. Själv har jag en längre tid funderat kring det hela och början nu landa i vilken riktning jag anser planen ska gå. Det ska sägas att planen är långt ifrån klar och att det är viktigt att lyssna in alla förslag och synpunkter innan ett färdigt förslag antas. På tisdag den 22 januari hålls ett öppet samrådsmöte i huvudentrén på Friends Arena dit alla är välkomna att lyssna in vad som pågår samt säga sin åsikt om projektet. Samrådet startar kl 17 och håller på till kl 20.

Jag tror att det är förenligt att både bygga bostäder i området och att bevara de värden som finns vad gäller djurliv, rekreations- och motionsområde. Det är min och Folkpartiets mening att dessa viktiga värden måste säkras, både nu och i framtiden. Vi bor i en region som ständigt behöver utvecklas och växa samtidigt som kraven att bevara djur och naturliv växer ju mer som bebyggs. En känslig fråga i detta ärendet handlar om strandskyddets vara eller icke vara. Enligt planen ska delar av området som omfattas av strandskyddet bebyggas - min personliga åsikt är att strandskyddet inte alls ska röras, utan ska bevaras. Detta kan i sin tur leda till att vi behöver bygga högre hus än de som är planerade - en fråga som samrådet och vidare planarbete får utreda. Vi ska komma ihåg att en del av det planerade området redan är taget i anspråk till t.ex. järnväg - alltså redan idag befintlig industrimark vilken jag inte har något emot att bebygga.

Utifrån de regionala tillväxtens behov på nya bostäder är det inte rimligt att helt bortse ifrån bebyggelse i detta område. Heller är det inte hållbart att helt bebygga detta område. Jag tror det blir svårt att hitta en lösning där alla är nöjda, men jag tror det är fullt möjligt att hitta en lösning som vi alla kan leva med. Jag vill också efterlysa en med nyanserad och sansad debatt kring denna fråga där man tar hänsyn till varandras åsikter i frågan.

Det finns en rad frågor som behöver redas ut innan det går att landa i ett rimligt förslag. Därför tog Anders Ekegren initiativ till ett särskilt yttrande som Alliansen ställde sig bakom på stadsbyggnadsnämndens i december - ett yttrande som ställer en rad frågor som behöver belysas. Detta yttrande går att läsa på Anders blogg: Detaljplan för området norr om Råstasjön ute på samråd

Än en gång vill jag säga att frågan inte på något sätt är avgjord och att det är viktigt att lyssna in och väga samman alla åsikter som kommer fram under samrådstiden innan det hamnar på stadsbyggnadsnämndens bord igen och därefter skickas till kommunfullmäktige för slutgiltigt beslut.

Jag får säkert anledning att återkomma i frågan.

Till dess kan ni läsa mer om planerna på Solnas hemsida: Detaljplan för del av Arenastaden

Läs också Anders Ekegrens och Peter Edholms bloggar där de skrivit om deras syn på planerna kring Råstasjön.

Monday, January 07, 2013

Efterlängtad vardag!

Välkommen du efterlängtade vardag. Idag var jag tillbaka på kontoret efter helgernas ledighet och jag måste säga att det är riktigt skönt. Efter jobbet for jag till simhallen för att hämtade ut mitt nya årskort och för att träna - otroligt härligt att vara igång igen. Därefter mötte jag upp några goda vänner på söder för att käka en bit mat vilket var väldigt gott och trevligt. Nu är jag hemma och har slagit mig ned framför datorn med en kopp tea efter att ha producerat en rad matlådor. Sammanfattningsvis en riktigt bra dag och en positiv start på det produktiva året! God fortsättning!